Tên thủ tục hành chính: CHO PHÉP TRƯỜNG MẦM NON HOẠT  ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI SAU KHI ĐÌNH CHỈ 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập và gửi trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại và thông báo kế hoạch kiểm tra thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Bước 3: Sau khi kiểm tra, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (hai) bộ

+ Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

+ Báo cáo chi tiết về tình hình khắc phục những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Biên bản kiểm tra;

- Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc từ khi ra thông báo kế hoạch kiểm tra thực tế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

Thực hiện khi trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.