Tên thủ tục hành chính: CHO PHÉP TRƯỜNG TIỂU HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI SAU KHI ĐÌNH CHỈ

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại và thông báo kế hoạch kiểm tra thực tế tại trường tiểu học.

Bước 3: Sau khi kiểm tra, nếu nhà trường, nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với trường tiểu học và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Bước 4: Sau khi có Quyết định, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

+ Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

Khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

Điều 21 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.