Tên thủ tục hành chính: ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi phát hiện trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ vi phạm, Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế và thông báo cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ về hành vi vi phạm.

Bước 2: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định đình chỉ hay không đình chỉ hoạt động giáo dục.

Bước 3: Sau khi có Quyết định, Phòng Giáo dục và Đào tạo công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Biên bản kiểm tra;

+ Các chứng cứ chứng minh trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp được quy định tại Điều lệ trường mầm non;

+ Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc từ khi ra thông báo về hành vi vi phạm.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

Thực hiện khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

+ Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

+ Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.