Tên thủ tục hành chính: ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm theo quy định.

Bước 2: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào mức độ vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Sau khi có Quyết định, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai trên các phương tiên thông tin đại chúng.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra;

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ khi ra thông báo về hành vi vi phạm (Điều lệ không quy định cụ thể, áp dụng giống mầm non)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

Thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

+ Không bảo đảm một trong các điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập quy định tại Điều 15 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và không bảo đảm điều kiện hoạt động của giáo dục tiểu học quy định tại Điều 17 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn quy định cho phép kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

+ Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

Điều 20 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.