Tên thủ tục hành chính: GIẢI THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm theo quy định hoặc xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học (tổ chức, cá nhân lập và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện).

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, báo cáo bằng văn bản đề nghị Uỷ ban nhân cấp huyện ra quyết định giải thể.

Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ban hành Quyết định giải thể.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

* Trường hợp 1:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của trường tiểu học;

+ Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học.

   Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm;

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Trường hợp 2:

+ Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Hồ sơ gồm:

+ Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

+ Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc kể từ khi hoàn chỉnh hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm theo quy định. Đề nghị Uỷ ban nhân cấp huyện ra quyết định giải thể trường.

+ Uỷ ban nhân cấp huyện ra quyết định giải thể trường.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

Thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của trường tiểu học;

+ Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

          + Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

Điều 20 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.