Tên thủ tục hành chính: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG MẦM NON

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã; tổ chức, cá nhân lập và gửi trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến thẩm định, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định sáp nhập, chia, tách; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

+ Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

+ Tờ trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

- Thời gian thực hiện: 35 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ và thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách trường.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định sáp nhập, chia, tách trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

+ Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.