Tên thủ tục hành chính: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã; Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện cần thiết để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ra Quyết định sáp nhập, chia tách.

Bước 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ra Quyết định sáp nhập, chia tách.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

+ Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách trường;

+ Đề án sáp nhập, chia, tách trường;

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia, tách trường;

- Thời gian thực hiện: 20 ngày  làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ (đầy đủ, hợp lệ), đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định.

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định sáp nhập, chia, tách trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

+ Vì quyền lợi học tập của học sinh;

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

+ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên;

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

Điều 19 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.