Tên thủ tục hành chính: THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã; Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện cần thiết để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ra Quyết định thành lập.

Bước 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ra Quyết định thành lập.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

+ Tờ trình về việc thành lập trường;

+ Đề án thành lập trường; 

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban cấp huyện (nếu có).

- Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ (đầy đủ, hợp lệ), đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định.

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định thành lập trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

+ Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

Điều 15, Điều 16 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.