1. Tên thủ tục hành chính: QUẢN LÝ VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ (hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ người học được công nhận tốt nghiệp về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phôi văn bằng

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra điều chỉnh dữ liệu trước khi in bằng; Kiểm tra lại số lượng bằng trên cơ sở đối chiếu với danh sách tốt nghiệp của từng trường trước khi cấp phát.

Bước 3: Cấp phát văn bằng cho đơn vị trường học trực thuộc

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần số lượng hồ sơ: Không

- Thời gian thực hiện: Tuỳ thuộc vào thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phôi bằng (theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ GDĐT chậm nhất là 75 ngày kể từ ngày xét kết quả tốt nghiệp).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trường học.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Được cấp bằng tốt nghiệp

- Phí, lệ phí: 2.000đ/01 phôi

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

+ Người được cấp thẩm quyền xét công nhận tốt nghiệp THCS

+ Chỉ cấp một lần cho đối tượng được cấp thẩm quyền xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.