Trường Bình Thạnh

V/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Nội dung chi tiết
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG NGỰ
Số:1050/UBND-VX
V/v tăng cường phòng, chống
bệnh sốt xuất huyết
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thị xã Hồng Ngự, ngày 03 tháng 10 năm 2017
 
 
Kính gửi:
 
– UB MTTQ VN và các đoàn thể Thị xã;
– Phòng Y tế; Phòng Giáo dục & Đào tạo;
Trung tâm Y tế; Đài Truyền thanh;
– Uỷ ban nhân dân các xã, phường.
 
Căn cứ Công văn số 385/UBND-KGVX ngày 25 tháng 9 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân T nh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất
huyết, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự ch đạo:
1. Phòng Y tế:
Phối h p Trung tâm Y tế triển khai kế hoạch diệt lăng quăng phòng,
chống sốt xuất huyết đã đư c Ban Ch đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân Thị xã
phê duyệt; tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện ở tất cả các xã,
phường.
2. Trung tâm Y tế:
– Thường xuyên ch đạo Trạm Y tế thực hiện các đ t chiến dịch diệt
lăng quăng hiệu quả; giám sát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cao.
– Kiện toàn và duy trì mạng lưới cộng tác viên phòng chống sốt xuất
huyết; phối h p UBND xã, phường thành lập các tổ xung kích diệt lăng
quăng với lực lư ng nòng cốt là nhân viên y tế khóm, ấp và cộng tác viên.
3. Đài Truyền thanh:
Phối h p Trung tâm Y tế tăng cường công tác truyền thông đến người dân
về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết theo
khuyến cáo của Bộ Y tế để mọi người chủ động thực hiện, trong đó biện pháp
hiệu quả và đơn giản nhất là thường xuyên diệt lăng quăng tại hộ gia đình.
4. Phòng Giáo dục & Đào tạo:
Ch đạo các điểm trường trực thuộc thường xuyên tuyên truyền về các
biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết đến giáo viên và học sinh trong các
buổi sinh hoạt tập thể. Phát động phong trào cho học sinh tham gia diệt lăng
quăng tại hộ gia đình và cộng đồng.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể Thị xã:
Ch đạo cấp cơ sở tăng cường thực hiện và tích cực vận động đoàn viên,
hội viên và người dân tham gia diệt lăng quăng để phòng, chống bệnh sốt xuất
huyết.
 
6. Ủy ban nhân dân các xã, phường:
– Thành lập tổ xung kích diệt lăng quăng trên địa bàn. Tăng cường kiểm
tra hoạt động của tổ xung kích đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
– Vận động người dân chủ động loại bỏ các dụng cụ phế thải, dụng cụ
chứa nước đọng, đậy kín các dụng cụ chứa nước mưa, nước sinh hoạt, thường
xuyên thay nước bình hoa để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ
chứa nước để cá ăn lăng quăng, đảm bảo việc phòng bệnh sốt xuất huyết bền
vững.
– Ch đạo Trạm truyền thanh định kỳ phát thanh 1 tuần ít nhất 1 lần kêu
gọi người dân duy trì thực hiện diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết.
Uỷ ban nhân dân Thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân
các xã, phường thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– TT/Thị ủy, TT/HĐND Thị xã;
– CT, các PCT/UBND Thị xã;
– LĐVP HĐND&UBND; Thị xã;
– Lưu: VT, NC/VX (D).
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ

 • Hệ thống Quản lý văn bản
  Hệ thống Quản lý văn bản
 • Hệ thống Email công vụ
  Hệ thống Email công vụ
 • Dịch vụ công trực tuyến
  Dịch vụ công trực tuyến
 • Hệ thống Quản lý trường học
  Hệ thống Quản lý trường học
 • Hệ thống Trường học kết nối
  Hệ thống Trường học kết nối
 • Mạng xã hội học tập trực tuyến
  Mạng xã hội học tập trực tuyến

Thư ngỏ gửi nhà giáo Đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Thư ngỏ gửi nhà giáo Đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu niên Bang Sachsen–Cộng hòa Liên bang Đức và thanh thiếu niên tỉnh Đồng Tháp

Hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu niên Bang Sachsen–Cộng hòa Liên bang Đức và thanh thiếu niên tỉnh Đồng Tháp

Bình tĩnh, tỉnh táo, cảnh giác trước những cái nhìn lệch lạc về giáo dục Việt Nam

Bình tĩnh, tỉnh táo, cảnh giác trước những cái nhìn lệch lạc về giáo dục Việt Nam

Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục”

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn pgdtxhongngu.edu.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2022 - 2023 | pgdtxhongngu.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status