Trường Bình Thạnh

V/v tiếp tục thực hiện cập nhật số liệu báo cáo công tác xóa mù chữ năm 2017-201

Nội dung chi tiết
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1576/SGDĐT-GDTrH-TX&CN; Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2017
V/v tiếp tục thực hiện cập nhật số liệu
báo cáo công tác xóa mù chữ năm

2017-2018

Kính gửi: Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện,

thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 1318/SGDĐT-GDTrH-TX&CN;, ngày 28 tháng 8
năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018, Sở GDĐT yêu cầu các
Phòng GDĐT thực hiện một số nội dung sau:
1. Hiện tại, phần mềm trực tuyến về phổ cập giáo dục – xóa mù chữ
(http://pcgd.moet.gov.vn) trên trang thông tin của Bộ (GDĐT) đã bắt đầu cho phép
các tỉnh, thành phố thực hiện việc cập nhật các số liệu cho năm 2017. Trong đó,
tỉnh Đồng Tháp thực hiện từ ngày 07/11 – 07/12/2017. Vì vậy, Sở GDĐT yêu cầu
các đơn vị Phòng GDĐT có kế hoạch kiểm tra, rà soát số liệu, ưu tiên bố trí nhân
sự đảm bảo thực hiện hồ sơ về công tác xóa mù chữ từ cấp huyện đến cấp xã đầy
đủ; chính xác, đảm bảo đồng bộ số liệu giữa hệ thống – hồ sơ – thực tế.
2. Khi tiến hành công tác kiểm tra hồ sơ của các Phòng GDĐT, Sở GDĐT sẽ
trích xuất dữ liệu từ phần mềm trực tuyến để đối chiếu với hồ sơ, kiểm tra thực tế
tại các đơn vị. Sở GDĐT gửi 09 biểu mẫu liên quan (dự phòng khi có sự cố, được
trích từ phần mềm) qua hộp thư điện tử của 12 Phòng GDĐT để đơn vị biết và thực
hiện có hiệu quả.
Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực
hiện tốt nội dung trên, để Sở GDĐT tổng hợp báo cáo, tham mưu cho UBND Tỉnh
và Bộ GDĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ trong thời gian tới đúng
theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn đề nghị các Phòng
GDĐT báo cáo, đề xuất phương án xử lý về Sở GDĐT hoặc chủ động liên hệ theo
đầu mối hỗ trợ trên trang phần mềm trực tuyến để thực hiện. Sau khi hoàn thành,
các đơn vị gửi hồ sơ báo cáo công tác xóa mù chữ năm 2017 về Sở GDĐT (báo
cáo quá trình thực hiện, các biểu số liệu, biên bản kiểm tra của huyện đối với xã,
quyết định công nhận (duy trì) của xã nếu đạt chuẩn đúng theo quy định./.
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
– Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
– Giám đốc, các PGĐ (để b/c);
– Phòng CMNV Sở (phối hợp);
– Lưu: VT, Ph, 15b.

Nguyễn Thanh Danh

 • Hệ thống Quản lý văn bản
  Hệ thống Quản lý văn bản
 • Hệ thống Email công vụ
  Hệ thống Email công vụ
 • Dịch vụ công trực tuyến
  Dịch vụ công trực tuyến
 • Hệ thống Quản lý trường học
  Hệ thống Quản lý trường học
 • Hệ thống Trường học kết nối
  Hệ thống Trường học kết nối
 • Mạng xã hội học tập trực tuyến
  Mạng xã hội học tập trực tuyến

Thư ngỏ gửi nhà giáo Đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Thư ngỏ gửi nhà giáo Đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu niên Bang Sachsen–Cộng hòa Liên bang Đức và thanh thiếu niên tỉnh Đồng Tháp

Hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu niên Bang Sachsen–Cộng hòa Liên bang Đức và thanh thiếu niên tỉnh Đồng Tháp

Bình tĩnh, tỉnh táo, cảnh giác trước những cái nhìn lệch lạc về giáo dục Việt Nam

Bình tĩnh, tỉnh táo, cảnh giác trước những cái nhìn lệch lạc về giáo dục Việt Nam

Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục”

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn pgdtxhongngu.edu.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2022 - 2023 | pgdtxhongngu.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status